“Văn hóa đọc” – Giá trị cốt lõi đặc biệt trong chiến lược phát triển của Khải Hoàn Land