T&T City Millennia: Khẳng định giá trị với pháp lý hoàn chỉnh