Savills chính thức là đơn vị tư vấn vận hành dự án La Partenza