Khải Hoàn Land và chiến lược phủ sóng rộng khắp mạng lưới phân phối